De PvdA en de WAjong + Update

In Nederland hebben we een speciale wet voor mensen die reeds op jonge leeftijd gehandicapt/arbeidsongeschikt worden. Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? Dan kunt u vanaf uw 18e jaar mogelijk Wajong krijgen. Dat houdt in dat u hulp krijgt om werk te vinden en te behouden. Of ondersteuning als u een opleiding volgt. Als u niet kunt werken krijgt u een Wajong-uitkering.

De bijstandswet is bedoeld als sociale voorziening om mensen die, tijdelijk, zonder werk zitten. De Algemene bijstandswet kwam in de plaats van de Armenwet die dateerde van 1845.

Twee totaal verschillende voorzieningen en zeer verschillende doelgroepen dus. Immers de bijstand is bedoeld als een tijdelijke noodsituatie, terwijl de WAjong in principe tot pensioenleeftijd noodzakelijk is.

Sinds de Rijksoverheid de Bijstandswet heeft overgeheveld naar de gemeenten, hebben ze die gemeenten daarvoor te weinig geld gegeven. Gemeenten moesten dus zeer zorgvuldig omgaan met die wet. Ze gingen de mensen die recht hadden op bijstand zorgvuldig bekijken, begeleiden naar opleiding en eventueel werk. Daarbij werd echter ook duidelijk dat er veel mensen onterecht in de bijstand zaten omdat ze dermate ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD en PDD-NOS) hebben dat ze niet te bemiddelen zijn naar ‘normaal’ werk. De Wajong groeit met 16 à 17.000 personen per jaar. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van de situatie rond de eeuwwisseling. De toename komt grotendeels doordat mensen die vroeger in de bijstand zaten, door de gemeenten richting de Wajong worden gedirigeerd. De regering Rutte vond dat een zorgwekkende groei. Daarom bedachten ze de Wet Werken naar Vermogen. De wet is een bundeling van de Bijstand (WWB), Wet Investeren In Jongeren ( Wij), Sociale Werkvoorziening (Wsw) en Wajong.

Waanzin natuurlijk!

Immers zoals reeds gezegd is de functie van deze wetten totaal verschillend. De WAjong is bedoeld om mensen aan het werk te helpen, te begeleiden, aanpassingen te regelen, etc. Zodat ook zij mee kunnen doen in onze maatschappij. Nu besloot de regering dat gedeelte te bezuinigen en alles op 1 hoop te gooien. Ook bij de WAjong gaat de leefsituatie dan de hoogte van de uitkering bepalen. Vreemd want in de WAO (arbeidsongeschiktheid) is de differentiatie naar leefsituatie juist, onder druk van Europa, opgeheven. Want het klopt natuurlijk niet….. WAjong is iets heel anders dan bijstand.

De PvdA, GroenLinks en SP protesteerden daartegen, en tegen de bezuinigingen op de WSW, de sociale werkplaatsen. In Ulft, op het Malieveld en in Den Bosch. Een manifest in de krant : “In een beschaafd land moeten we mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluiten en veroordelen tot een leven in armoede. Want armoede werkt niet.” Ik was er bij…. bij alle manifestaties. Duizenden handtekeningen op werkhandschoenen haalden we op. Niemand wil bezuinigen op jonggehandicapten en en mensen met een WSW-indicatie….. toch?

De PvdA ….. in 2010 bij de betogingen in Den Bosch en Ulft

http://www.pvda.nl/standpunten/sociale+zekerheid/Wajong?p=2 Om het voor mensen met een arbeidshandicap mogelijk te maken om werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, streven we naar een combinatie van loonkostensubsidie, scholing en voldoende begeleiding op de werkvloer. Ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten mogen niet terugvallen op een inkomensniveau onder de bijstand.

http://www.pvda.nl/berichten/2011/06/Bezuinigingen-op-WSW-en-WAJONG-onaanvaardbaar De meeste gemeenten laten weten dat zij tegen dit concept-akkoord tussen Rijk en gemeenten zijn, omdat zij de voorstellen voor de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de uitkeringen voor jong gehandicapten (WSW en Wajong) onaanvaardbaar vinden.

De PvdA ….. in 2011/2012  in het CPB rapport bij de verkiezingen

2011http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/bijz85bijlagepvda.pdf
Sociale zekerheid
• De PvdA voegt de wsw, wajong en wwb samen tot één regeling. Hierbij gaat voor een deel van de voormalige wajong’ers een partnerinkomenstoets gelden. Daarnaast worden loonkostensubsidies geïntroduceerd en wordt het uitkeringsniveau verhoogd. Na correctie voor hogere toeslagen resteert een structurele besparing van 0,7 mld euro. In 2015 is hiervan 0,5 mld
euro gerealiseerd.

2012: Maar liefst 1,2 miljard bezuinigen

U zult begrijpen dat de plannen van de PvdA voor enorme paniek heeft gezorgd onder WSW-ers maar vooral onder jonggehandicapten. Niet alleen krijgen ze nu te maken met een geheel nieuwe instantie. Ze worden namelijk niet langer aan werk geholpen door het UWV, maar de taken worden overgeheveld naar gemeenten die de uitvoering van deze regeling voor hun rekening moeten nemen.  De WAjong wordt gewoon bijstand. Maar die was toch nooit bedoeld voor levenslang?

Mensen die slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn worden voor dat gedeelte dat ze kunnen werken gekort, of ze nou zulk werk kunnen vinden of niet.

Mensen die samenwonen met iemand die een inkomen heeft, krijgen geen uitkering meer. Dat wil dus zeggen samenwonende WAjong-gerechtigden verliezen hun inkomen en worden totaal afhankelijk. Ook diegenen die bij hun ouders inwonen, of een kind in huis hebben dat een baantje heeft, of een van de ouders thuis verzorgd zullen totaal afhankelijk worden van die verdienende partner. (In mijn geval als mijn zoon een baan heeft korten ze dat op mijn uitkering). Dus de vreselijke controles, tandenborsteltellen, inbreuken op de privacy gaan ook voor deze gehandicapten in.  Het zal waarschijnlijk, ben ik bang voor, gaan resulteren in kinderen die door hun WA-jonggerechtigde ouder op 18-jarige leeftijd het huis uit worden gezet (zagen we bij de gezinstoets bijstand ook). Of jonggehandicapten die toch uit het ouderlijk huis vertrekken omdat ze anders weer voor alles hun hand moeten ophouden bij hun ouders. Mensen die geen inkomen hebben, maar toch hun verplichte zorgverzekering moeten betalen.

Onbegrijpelijk dat zulke ingrijpende maatregelen niet in het verkiezingsprogramma staan. Niet in dat van 2010 en niet in dat van 2012. Maar wel in de doorberekening van de werkelijke plannen door het CPB.

Willen de PvdA-kiezers dit wel? Wisten ze dit?

Hoe groot acht u de kans dat Rutte dit gaat tegenhouden?

 

Update:

Een email van dhr. Spekman:

Dank voor je mail. De bezuinigingen komen voort uit een stuk “kansen geven, kansen grijpen” door oa mezelf geschreven mei 2008. Ik heb het ook toen al ingebracht in het publieke debat. Het antwoord is ook deels te vinden onder standpunten Wajong: “Werk voor iedereen die kan werken. Gehandicapten op de werkvloer als de gewoonste zaak van de wereld. De arbeidsmarkt toegankelijk voor alle mensen met een kwetsbare positie. En iedereen die niet zelfstandig in zijn inkomen kan voorzien, kan vertrouwen op een goed vangnet.
Onze oplossingen
De PvdA is voorstander van het samenvoegen van de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand tot één regeling. De gemeenten moeten deze regeling uitvoeren. Er wordt niet getornd aan het wettelijk minimumloon: dit is de ondergrens. Dat geldt ook voor werknemers met een arbeidshandicap.
Om het voor mensen met een arbeidshandicap mogelijk te maken om werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, streven we naar een combinatie van loonkostensubsidie, scholing en voldoende begeleiding op de werkvloer. Ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten mogen niet terugvallen op een inkomensniveau onder de bijstand. Werkgevers krijgen groot gemak van de nieuwe regeling. Een reguliere werknemer zal niet minder kosten dan een arbeidsgehandicapte die minder productief is en extra begeleiding nodig heeft. Het verschil in productiviteit krijgt de werkgever vergoed. Papierwerk wordt ze uit handen genomen.
Grote en middelgrote bedrijven moeten 5% arbeidsgehandicapten en langdurige
werklozen in dienst te hebben. Wie dat niet haalt, krijgt een boete. De overheid
gaat alleen in zee met bedrijven die dit percentage halen. Het onderscheid tussen arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten blijft in de nieuwe regeling van groot belang. Arbeidsgehandicapten zijn mensen die vanwege een functionele beperking op korte termijn niet in staat zijn zelfstandig, zonder
intensieve begeleiding, te werken in een reguliere omgeving. Het gaat om de groep Wajong’ers en mensen voor wie de sociale werkvoorziening is bedoeld. Maar ook om de groep meerderjarige jongeren die tijdens de eerste zes maanden van hun studie gehandicapt raken, of op een ander moment vóór of na hun studie, als ze nog niet zijn begonnen op de arbeidsmarkt. En om de groep ZZP’ers die te maken krijgen met een arbeidshandicap. Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, krijgt een korting op zijn uitkering. Dit kan ook gebeuren als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie of werk willens en wetens niet nakomt.”
De bezuiniging wijkt erg af van de plannen van het vorige kabinet:”1 regeling
onderkant arbeidsmarkt (regeerakkoord)Samenvoeging: wwb/ wsw en wajong
uitkeringsvoorwaarden: regime wwb met aanscherpingen en methode loondispensatie en herkeuringen.
regime: hoogte 70% minimum, vermogens en partnertoets
aanscherpingen: verlaging (afschaffen dubbele heffingskorting), partnertoets wordt huishoudinkomentoets, verplichting tot tegenprestatie.”
Jij geeft zelf ook al deels aan waar het aan schort. Wij voeren daarom een quotum in voor bedrijven: opbrengsten 400 miljoen. De resterende 800 miljoen door samenvoeging in een soort wwb+, waar niet wordt getornd aan de hoogte van de uitkering (75%), nog aan het minimumloon, nog aan de beschutte werkplekken. De besparing die het cpb erkende is de besparing die ook de wwb opleverde. Alle prikkels voor overheid, bedrijven en individu de goede kant op. Beetje jargontaal maar het betekend dat het voor de overheid, voor het bedrijf en voor het individu lonend is om een stapje vooruit te gaan. Anders dus dan met de melkertbanen waar overheid en bedrijf achterover gingen hangen. De tweede besparing zit in een partnertoets (dus geen huishoudtoets) vanaf 27 jaar. Ik vind dat rechtvaardig. Deze leeftijd is gekozen omdat het geen relatie voor jonge mensen met een arbeidshandicap in de weg mag staan, maar als je voor elkaar hebt gekozen dan kun je ook elkaar financieel helpen.
Dat is ook zo in de wwb die blijft zoals die is (alleen daar is de partnertoets
vanaf het begin en ook een vermogenstoets). Daarnaast komen voor de wwb+ ook mensen in aanmerking die nu in de wwb zitten, maar ook een arbeidshandicap hebben. Voor deze mensen is het dus een verbetering.
Ik hoop dat deze lap tekst je vragen beantwoord. Ik wil deze mensen echt niet en
nooit in de kou zetten. Ik zie echter ook dat hoe het nu allemaal werkt niet goed
is.
Groet, hans

Het antwoord van dhr. Spekman geeft aan dat de WAjong, als regeling om mensen aan het werk te helpen, bij de sociale diensten zal worden ondergebracht. Deze zijn niet gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een handicap. Het helpen naar werk-gedeelte zal dus worden uitbesteed aan de welbekende re-integratiebureaus die ook geen ervaring hebben met gehandicapten. Die bureaus zullen daar wederom veel geld aan verdienen, maar of WAjongers daardoor ook aan het werk komen? De WWI toont aan van niet.

WAjongers zullen een strafkorting krijgen op hun, toch al langdurig lage inkomen, als ze het aangeboden werk, scholing of re-integratie niet aanvaarden.

Volgens de PvdA wijkt de regeling af van de WWnV, maar het enige verschil dat wij kunnen vinden is dat de uitkering op 75% van het minimumloon blijft in plaats van naar 70% gaat, zoals bij de WWnV. Een regeling maar met voor iedereen andere voorwaarden?Dat moeten we nog afwachten nu de PvdA kiest om met de VVD te gaan regeren.

Het stuk dat mij het meest raakt is “De tweede besparing zit in een partnertoets (dus geen huishoudtoets) vanaf 27 jaar. Ik vind dat rechtvaardig. Deze leeftijd is gekozen omdat het geen relatie voor jonge mensen met een arbeidshandicap in de weg mag staan, maar als je voor elkaar hebt gekozen dan kun je ook elkaar financieel helpen.” De PvdA gaat dus van mensen die jonggehandicapt zijn hun totale inkomen afpakken zodra ze, na hun 27-ste, gaan samenwonen. Daar besparen ze 800 miljoen op. Dat zijn heel veel afgepakte uitkeringen. Veel mensen met een WAjong wonen samen met een collega WAjongere, of zijn gehuwd met iemand in een laagbetaalde functie. Dit wil dus zeggen dat zij, in onze huidige maatschappij die steeds meer ingericht is op 2 inkomens per gezin, levenslang zijn veroordeeld tot een armoedig bestaan. Geen huis kunnen kopen, 2 x zorgkosten (die vaak voor deze groep heel hoog zijn) moeten ophoesten van 1 inkomen, geen pensioenopbouw en door het niet kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen (zelfs tot last zijn) een onevenredige druk op deze relaties te leggen.

Dus u bent gewaarschuwd: begin geen relatie met iemand die jonggehandicapt is….. het is levenslang armoede….. de moderne melaatsheid. Deze mail was bedoeld als geruststelling????

Doordat de PvdA gaat samenwerken met de VVD, die zelfs 4,2 miljard wil bezuinigen op deze groep, kan het alleen maar erger worden, niet beter.

Advertenties

13 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

13 Reacties op “De PvdA en de WAjong + Update

 1. E. Mulder

  De duivel geeft niet om gehandicapten en de PvdA is tros op zichzelf en zal hem niks in de weg leggen ,misschien kan de kamer nog wat doen al is die kans klein.

 2. Als 2 demonen gaan samen regeren breekt de hel los. Ik wist wel dat de PvdA verraders waren.
  Ze doen weer alles om mee te mogen regeren en wel een lijstverbinding met GroenLinks, maar niet met de SP, terwijl iedereen weet dat GroenLinks ook voor de rijken is.
  En aan het grote graaien wordt niks gedaan.
  Hoe kun je van 1 minimum 3 keer de zorgpremie betalen als dat eigenlijk niet eens meer voor 2 mensen kan.
  Worden ze nu helemaal knettergek in Den Haag ?
  Wat rust daar ? Een vloek ofzo ?

 3. Wajonger

  Dat lachende kameel deze plannen tegenhoud is nul komma niks aan kans. Dat de PvdA zijn ware gezicht laat zien met deze plannen is meer dan duidelijk.

  Laten we hopen op een sterk links blok in de kamer zodat deze waanzin geen werkelijkheid hoeft te worden.

 4. Nu het verkiezingsgeweld is opgetrokken moeten beloftes worden waar gemaakt De PVDA heeft volgens de CBS plannen helemaal niet beloofd om niet te bezuinigen op Wajong uitkeringen maar Diederick Samsom zelf wel .‎”In ieder geval ga ik zorgen dat jullie je baan houden”, zei Diederik Samsom op 22 maart. Houd hij zich aan zijn woord? Het is aan ons om hem en de PVDA te helpen herinneren dat de zwaarste lasten niet op de zwakste schouders belanden . Op 13 seotember gaven wij daarvoor al een aftrap

  http://t.co/8MMwu4Wb http://zeist.sp.nl/bericht/97531/120913-sp_zeist_vreest_bezuinigingen_op_wajonguitkeringen_en_sociale_werkvoorziening.html

 5. Ik heb Samson en de PVDA nog nooit gelooft, zij zijn praatjes makers, kijk nu maar weer eens, en met wie gaan ze de regering vormen, wel met de VVD, en laat die nu twee personen die dictators zijn voor welke WSW-er dan ook . Namelijk Kamp als minister en de Krom als staatssecretaris, dag mensen die statregisch gestemd hebben, een stem op de PVDA is een stem tegen de WSW en Wajong.

 6. Wajong gaat mis op reïntegratie. Commerciële bedrijven die voor drie handtekeningen heel erg veel geld cashen. Dat willen ze zo snel mogelijk hebben en zetten daar niks tegenover. Al jaren niet. Begon met Qlik, Stew en nog een dozijn anderen. Dikke witte mannen die rijk worden over andermans leed. DAT is er mis met de Wajong.

 7. Ton Kuijler

  Gelukkig ik ben weer helemaal gerustgesteld, ik was al bang dat de hogere salarissen aangepakt zouden worden.
  @Ollie dat is de spijker op z`n kop mijn zoon is ook een Wajong`er hij was ook ingeschreven bij re-integratie bedrijven en is aan werk gekomen.
  Het werk voor die knaap regelden wij zelf en de poen ging naar het bedrijf.

 8. zuurtje

  8500 vind ik een hoop geld voor reintegratie vooral als het u w v liever sterft dan mensen helpt met o.a. onderwijs om zo goed beslagen op de arbeidsmarkt te komen. Het totaal verdommen om mensen goed te helpen, opzettelijk niet na clienten luisteren zinloos geld uitgeven ik heb namelijk papieren nodig voor mijn beroep , het enige wat ik tot nu toe gehad heb is banen die niet bij mij passen te zwaar zijn te weinig verdienen en waar ik ziek van geworden ben. 8500 euro een diploma voor mn leven. vr groet zuurtje

 9. jaw

  tuig is het bij het uwv zelf wel een goed loon en een goede cao achter hun lekkere warme buro , maar het verdommen om hun clienten tefatsoenlijk aan scholing te helpen dit gaat n staartje krijgen,n hele lange pvda en vvd!
  groeten tokke.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s