Nederland is tolerant…..of niet?

Lange tijd heeft Nederland bekend gestaan als een zeer tolerant land met een succesvolle multi-culturele samenleving. Maar de laatste weken horen we hele andere zaken. Amnesty International heeft een actie opgezet: http://www.ikschaammediep.nl/ vanwege de schendingen van mensen rechten in Nederland. amnesty
We dachten allemaal dat we in ons land netjes omgaan met vluchtelingen en we denken ook te weten hoe de politiek er in staat. Om precies na te gaan hoe dat nou gekomen is en hoe linkse/rechtse partijen er in staan maak ik even een tochtje met u door de geschiedenis.

Belgische vluchtelingen

Na de Duitse inval in 1914 trokken miljoenen Belgen op de vlucht. Meer dan een miljoen vluchtelingen trokken naar Nederland.  Het grootste deel van de burgervluchtelingen keerde voor het einde van het jaar weer terug naar huis, maar meer dan 100.000 Belgen bleven in Nederland. Wie niet zelf in zijn levensonderhoud kon voorzien (ongeveer 20.000 mensen) werd ondergebracht in vluchtoorden te Gouda, Uden, Nunspeet en Ede, die onder toezicht stonden van de Nederlandse overheid en waar men tot het einde van de oorlog in zeer goede omstandigheden werd gehuisvest. Kabinet Van der Linden (liberaal – vrijzinnig democratisch kabinet)Belgische vluchtelingen

Vluchtelingen in de jaren 30

Nadat in Duitsland in 1935 de Neurenberger Rassenwetten werden ingevoerd, die Joden burgerrechten ontnamen, kwamen er grote aantallen Joodse vluchtelingen bij de Nederlandse grens aan. Voor Joden was het echter moeilijk Nederland in te komen. Sinds 1937 werden vluchtelingen zonder bestaansmiddelen geweigerd. Een jaar later – toen de paspoorten van Duitse Joden ongeldig werden verklaard – werden Joden zonder geldig paspoort aan de grens teruggestuurd. Alleen mensen die konden aantonen dat ze gevaar voor lijf en leden liepen, werden toegelaten. Kabinet Colijn (ARP, voorloper van het CDA)

Na de oorlog

De 5.200 joden die de concentratiekampen hadden overleefd, hebben hun thuiskomst in het algemeen negatief ervaren. Hun ontvangst in Nederland werd vaak bepaald door kille ambtenarij en grote moeite om op hun plaats van bestemming te komen. In België en Frankrijk was de opvang beter georganiseerd en is die ook als hartelijker ondervonden.
Vanwege de door de Duitsers aangebrachte scheiding tussen joden en niet-joden was er in Nederland veel anti-semitisme. Ondernam de Nederlandse regering iets tegen het toegenomen anti-semitisme. Het antwoord is ontkennend. De regering liet, net als in de jaren dertig ten aanzien van het vluchtelingenbeleid, zich in eerste instantie leiden door de vrees dat specifieke maatregelen ten gunste van joden anti-joodse vooroordelen in de kaart zou spelen. Joden werden, samen met collaborateurs opgevangen. Kabinetten met KVP, PvdA, CHU en VVD joodsevluchtelingen

Vluchtelingen uit Nederlands-Indië

Tussen 1945 en 1965 vertrokken ongeveer 300.000 Nederlanders, Indo’s en Molukkers uit het voormalig Nederlands-Indië naar Nederland. De migratie van deze groep personen werd aangeduid met ‘repatriëring’, al waren veel van deze mensen nooit eerder in Nederland geweest. Echt welkom waren ze in aanvang niet. Nederland verkeerde vlak na de Tweede Wereldoorlog in een belabberde situatie, en de werkloosheid was hoog, evenals de woningnood. Veel aandacht voor de Indo’s was er niet, ze moesten zich aanpassen en meedoen. De Molukkers, voornamelijk voormalige militairen en hun gezinnen werden jarenlang in de voormalige Duitse kampen te Vught en Westerbork (Schattenberg) gehuisvest. Zij kregen amper scholing en konden moeilijk aan werk komen. Kabinetten vrijwel allemaal van KVP en PvdA1951_Molukkers_in_Tiel_kamp_Schutsluizen

Hongaarse vluchtelingen

Op 5 november, onmiddellijk na de bloedige interventie in Hongarije, beloofde minister-president Drees duizend Hongaarse vluchtelingen permanent in ons land op te nemen. De snelheid en ogenschijnlijke edelmoedigheid waarmee Drees hulp aanbood stond in schril contrast met de daaropvolgende pogingen van de staatsman om het aantal vluchtelingen tot een minimum te beperken.

De stapsgewijze verhoging van het quotum van duizend naar uiteindelijk een kleine 2500, in november en december 1956, werd door hem slechts met grote tegenzin geaccepteerd. Bovendien wentelde Drees de kosten voor opvang van de Hongaarse vluchtelingen grotendeels af op particuliere hulporganisaties. Duco Hellema, die menig artikel schreef over dit onderwerp, noemde Drees ‘een zuinige boekhouder’. De premier wilde zich blijkbaar hulpvaardig tonen, maar het mocht niet te veel kosten. Drees installeerde selectieteams, bestaande uit ambtenaren van de ministeries van Justitie, Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken, die werden naar Oostenrijkse vluchtelingenkampen gestuurd om die vluchtelingen eruit te pikken aan wie de Nederlandse arbeidsmarkt op dat moment het meest behoefte had. Alleenstaande, geschoolde mannen, die in de metaal- of textielindustrie konden werken, hadden daarbij de absolute voorkeur.hongaarse_vluchtelingen

Illegale gastarbeiders

In 1967 werd de “spontanenregeling” stopgezeten dat creëerde een nieuwe vorm van gastarbeid in Nederland: de illegale arbeider. Deze illegalen kwamen buiten de officiële kanalen om naar Nederland. Iemand zonder een arbeidsvergunning –tegenwoordig tewerkstellingsvergunning- laten werken was en is strafbaar, maar de straffen waren toen laag en de controle miniem. Om een streep te zetten onder het verleden besloot men tot een eenmalige regularisatie in 1975. Vijftienduizend illegalen kregen een verblijfsvergunning. Kabinet De Jong 1967 KVP, VVD, ARP CHU, kabinet Den Uyl 1975 PvdA, KVP, ARP, PPR, D66

Het kabinet Den Uyl voerde vanaf 1973 een echt toelatingsbeleid ofwel immigratiebeleid in. De overheid wilde de migratie naar Nederland beperken en deed dit met een restrictief (afhoudend) beleid.

Surinamers

In de jaren zeventig kreeg Nederland ook te maken met een omvangrijke stroom migranten uit Suriname. Er arriveerden meer laagopgeleiden die probeerden in Nederland een baan te vinden. De overheid probeerde de stroom in te dammen, maar omdat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (uit 1954) maar één staatsburgerschap voor het hele Koninkrijk kent, waren de Surinamers staatsburger en konden ze niet geweigerd worden. Zodra onafhankelijkheid een reële mogelijkheid werd, na het aantreden van kabinet-Den Uyl in 1973, bleken velen een leven in het onafhankelijke Suriname niet te zien zitten. Vlak voor de onafhankelijkheid (eind 1974) kwam een grote migratiestroom op gang. Een groot aantal Surinamers werd tijdelijk opgevangen, onder andere in kazernes.

Asielzoekers

In de jaren tachtig kreeg ook Nederland te maken met een grote toestroom van asielzoekende vluchtelingen uit vele delen van de wereld. De Nederlandse overheid, die gebonden is aan het Verdrag van Genève, ging zo veel mogelijk op zoek naar de letter van het verdrag om asielzoekers te weren of in ieder geval de vluchtelingenstatus te onthouden.

Kabinet Van Agt, CDA, PvdA, D66

Vanaf 1987 werd de opvang centraal geregeld met een zogenaamde ‘bed-, brood- en badregeling’. Toegang tot uitkeringen, onderwijs voor volwassenen, werk etc. werd afgeschaft. Kabinet Lubbers II, CDA, VVDvluchtelingen

 

In november 2000 werd een nieuwe Nederlandse Vreemdelingenwet van kracht, die door PvdA-staatssecretaris van Justitie Job Cohen door de Tweede en Eerste Kamer was gesleept. De wet beoogde en bewerkstelligde een daling van het aantal asielzoekers, duidelijker eisen aan toelating en kortere procedures. Direct vanaf 2001 begon een sterke daling van het aantal asielzoekers en het aantal toegelatenen. Kabinet Kok II, PvdA, VVD, D66

Sinds 2003 (Balkenende II) kennen we in Nederland uitzendcentra, één op Schiphol en één op Zestienhoven (Rotterdam). Dat het restrictieve beleid resultaat heeft, blijkt uit de cijfers. In 1994 meldden zich 52.580 vluchtelingen in Nederland (een hoogtepunt), in 2004 is dat gedaald naar 9.780. Nog steeds wordt de aanvraag tot verblijf vaak afgewezen, deze mensen worden via een uitzendcentrum uit Nederland ‘verwijderd’. Dat uitzetten gaat lang niet altijd goed, veel uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken, verdwijnen in de illegaliteit. Het Rijk biedt hen geen enkele voorziening, waardoor mensen op straat komen te staan.

In februari 2007 trad Nebahat Albayrak van de PvdA aan als staatssecretaris van Justitie, met de portefeuille Vreemdelingenbeleid. Het aantal migranten naar Nederland was al vanaf 2006 aan het stijgen en steeg verder tot 146.378 in 2009. Vooral het aantal zogenoemde ‘importbruiden’ nam in die jaren met 30% sterk toe. Minister voor Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) sprak zijn zorg uit over het hoge aantal migranten omdat Nederland dit grote aantal onmogelijk kon inburgeren.

In 2003-2004 evalueert de Commissie-Blok, op initiatief van de SP, het Nederlandse integratiebeleid van de voorgaande dertig jaar. De conclusie van de Commissie Blok luidt dat het integratiebeleid niet op alle fronten is mislukt, maar wel beter kan. Blok richt zich daarbij vooral op onderwijs en arbeid.

Niet op alle fronten mislukt……

Artikel 1 van het Verdrag van Genève
Een vluchteling is iemand die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit vrees voor vervolging, niet wil vragen.

In 2013 ( Kabinet Rutte II, VVD, PvdA) hebben we honger- en dorststakende vluchtelingen die geen kant op kunnen. Een onmenselijk handelende IND. We krijgen steeds waarschuwingen dat de mensenrechten worden overtreden. We hebben kampen met “illegalen” die geen kant op kunnen. En we hebben een debat over of je deze mensen, die vaak nergens naar toe (terug?) kunnen, strafbaar moet stellen.

hongerstakers hongerstakers2

Vond u ook dat de PvdA verrassend vaak betrokken is bij verslechterende maatregelen?

Waarom had heel Nederland dan toch de hoop op het PvdA-ledencongres?

 

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder De wereld, Nederland

Een Reactie op “Nederland is tolerant…..of niet?

 1. Rob

  Het beleid in Nl is gestoeld op korte termijngedachte zonder enige waarde te hechten of noodzaak te zien in de middel en/of lange termijn. Het doormodderen, sinds decennia, heeft voornamelijk ons huidig politiek beleid gekenmerkt, en daarmee de rechterzijde, van eerst geprofiteerd te hebben, nu ook van een politiek agendapunt voorzien.

  Buiten alles wat wenselijk is en noodzakelijk is in alle breedte van de casuïstiek op het dossier van vluchtelingen en mensen die hier heen komen om te werken, valt eén zaak erg op. Jullie zijn (eventjes) welkom als jullie interessant zijn voor de politieke agenda voor de diverse partijen als profilering, lees het uit de weg gaan van werkelijke primaire issues!

  Voorts is het debet van de niet geslaagde integratie simpel aan de 4 partijen (CDA/PVDA/VVD/D66) toe te houden. Oftewel zij hebben in wisselende samenwerking het beleid gedomineerd sinds de jaren 80. Hebben andere partijen geen invloed gehad of hebben zij evenveel ‘boter’ op het hoofd? Het is in historisch besef makkelijk te herleiden welke partij(en) eerder de vinger op de ‘zere’ plek hebben gelegd. Al is de definitie gelegd divers geweest! een CP of SP is prima voorbeeld van toen.

  Het simplistische ‘eigen volk eerst’ idee! (CP) of het meer verdiepte SP verhaal van sociale cohesie en de noodzaak om ghetto/getto-vorming tegen te gaan.. meer iets van het korte termijn versus langetermijn denken!

  Wat we anno 2013 terugzien blijft het simplistisch denkbeeld wat voornamelijk een angst moet inboezemen en derhalve, wat ernstiger is, afleid van de feitelijke vragen en bezorgdheid van de NL inwoners.

  Gelukkig is NL te divers om tot een grote Volendamse Tros-kloon te verworden, laten we dat maar als positief zien..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s